Home | Reviews | Tips | Shop | Top 10 | Channel Navigator | Nieuwsbrief | Forums
Statuten

Om privacy redenen is persoonlijke informatie verwijderd. Dit wordt aangegeven met [].

Heden, negenentwintig oktober negentienhonderd negenennegentig, verschenen voor mij, mr. Jan Karel Lodewijk Maria Derkman, notaris, gevestigd te Enschede:

 1. Mevrouw drs. SUSAN JOSINA JOHANNA KRIEGER, [].
 2. De heer ing. FJODOR VAN SLOOTEN, [].
 3. De heer ir. MARCO FREDERIK RIJKSCHROEFF, [].
De comparanten verklaarden hierbij een stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

NAAM EN ZETEL
Artikel 1.

 1. De stichting draagt de naam: Nederlandse Palmclub Stichting.
 2. Zij is gevestigd te Enschede.

DOEL
Artikel 2.

 1. De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van gebruikers van Palm Computer producten.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het geven van voorlichting, het organiseren van ontmoetingen en het uitgeven van een elektronische nieuwsbrief.

VERMOGEN
Artikel 3.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: schenkingen, erfstellingen en legaten; alle andere verkrijgingen en baten.

BESTUUR
Artikel 4.

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
 2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in funktie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De funkties van secretaris en penningmeester kunnen niet door een persoon worden vervuld.
 3. Bij het ontstaan van een (of meer) vakature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen binnen twee maanden na het ontstaan van de vakature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
 4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.
 5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun funktie gemaakte kosten.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN
Artikel 5.

 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden op een door de voorzitter te bepalen plaats.
 2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste een vergadering gehouden.
 3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien een der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - schriftelijk door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend.
 5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. Zolang in een bestuursvergadering alle in funktie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
 9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor een medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telefax of per telex hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot uitbrengen van een stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
 12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
 13. Blanko stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 6.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
 3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 7.
De stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd hetzij door het bestuur, hetzij door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 8.
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
Door het overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
Artikel 9.

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geeindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
 3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

REGLEMENT
Artikel 10.

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 11.

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
  Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vakature bestaat.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariele akte tot stand komen.
 3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 12.

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register bedoeld in artikel 11 lid 3. 5.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

SLOTBEPALING
Artikel 13.
In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien beslist het bestuur. Tenslotte verklaarde de comparanten, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:

 • de comparante 1 als secretaris;
 • de comparant 2 als voorzitter en
 • de comparant 3 als penningmeester.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te Enschede op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben dezen verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. -

Volgen handtekeningen.


< terug naar 'About' pagina

Home | Reviews | Tips | Shop | Top 10 | Channel Navigator | Nieuwsbrief | Forums

Laatst gewijzigd:     Printvriendelijke versie